https://www.wegwijzerark.nl versie 5 november 2022 email: info@wegwijzerark.nl
 
wegwnaam
Amsterdam-Rijnkanaal
roos roos
  In 1931 is bij Wet de aanleg van het A.R.K. vastgesteld.  
In 1938 is het Lekkanaal en de Prinses Beatrixsluis geopend.
In 1952 is het A.R.K. geopend door koningin Juliana.
In 1965 aanvang verruimings- en verbredingswerkzaamheden A.R.K.
In 1981 is het A.R.K. geopend voor duwvaart door koningin Beatrix.
 
   
A.M. = Assetmanagement MCC = Meetnet Controle Centrum (voorheen RIKZ)
AM = Verbindingswater (motorbootvaarroute rekreatievaarklasse, categorie A., tussen grootvaarwatergebieden en grote plassen-/merengebieden en met het buitenland. Mid = Midden
Bi = Binnen MVS = Meld en Volg Systeem (IVS Next)
Bo = Boven NAP = Normaal Amsterdams Peil
Bu = Buiten N = Noord
Bs = Bunkerstation Nvw = Nevenvaarweg
CIV = Centrale Informatievoorziening O/W = Oost/West
 
CM = Ontsluitingswater (motorbootvaarroute rekreatievaarklasse, categorie C., legt Nederland buiten de vaargebieden open voor de toervaart). OC = Occulting, (onderbroken licht, schijnsel is langer dan verduistering).
 
CPS = Centrale Post Scheepvaart R = Rechts
GW = Gemiddelde Waterstand Rdp = Radarpost
HDSR = Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden RWZI = Riool- Water Zuivering Installatie
Hsp = Hoogspanning Sl = Sluis
Hv = Haven Sp = Stuwpeil
Jhv = Jachthaven Vhv = Voorhaven
Ka = Kade Vkp = Verkeerspost
Kmp = Kilometerpaal Waternet = Samengaan van DWR en GWA
Kmr = Kilometerraai Wk = Waterkwaliteit
Kp = Kanaalpeil WUP = Wild-Uittreed-Plaats
L = Links Z = Zuid
 
Reglementen : Scheepvaart Verkeers Wet
: Binnenvaart Politie Reglement
: Waterwet
 
Waterkwaliteit : Havens: Broekhoven, Lage Weide, Werkspoor-, Industriehaven in Utrecht en Glashaven in Tiel vallen onder RWS M.N. Waterkwaliteit i/d rest v/d Prov Utrecht valt onder HDSR
 
Ligging : Van het Binnen-IJ kmp 41.0 in Amsterdam tot kmp 913.3 rechteroever van de Waal.
 
Klasse : Vaarwaterklasse VI. B. Rekreatievaarklasse CM.
 
Lengte : 72,4 km.
 
Bevaarbare breedte : kmp 0.0 tot 72.4 50 m tot 120 m
 
Breedte op kp : Kmp 0.0 tot 29.0 100 m tot 130 m
: Kmp 29.0 tot 34.5 75 m tot 100 m
: Kmp 34.5 tot 58.9 110 m tot 130 m
: Kmp 61.3 tot 70.9 165 m tot 165 m
: Kmp 71.2 tot 72.4 165 m tot 165 m
 
Breedte op bodem : Kmp  0.0 tot 58.9 50 m tot 90 m
: Kmp 59.3 tot 60.6 90 m tot 120 m
: Kmp 60.7 tot 61.9 90 m tot 120 m
: Kmp 62.1 tot 70.9 100 m tot 100 m
: Kmp 71.3 tot 72.4   tot 120 m
 
Diepte op bodem : Kmp 0.0 tot 58.9 Kp - 6,00 m tot Kp - 5,00 m
: Kmp 59.3 tot 60.6 Sp - 4,70 m is NAP - 1,70 m
: Kmp 60.7 tot 69.9 Sp - 4,70 m is NAP - 1,70 m
: Kmp 71.3 tot 72.4 NAP - 0,80 m
 
Streefpeil : Kmp 0.0 tot 58.9 NAP - 0,40 m   Amstellandsboezempeil
: variërend tussen : LET OP Kp - 0,10 m en Kp + 0,10 m
: Kmp 59.3 tot 70.9   NAP + 3,00 m = Stuwpeil Hagestein
: Kmp 71.9 tot Waal   NAP + 4,85 m = Voorhaven Tiel
 
Kunstwerken : Vaste bruggen 46
: Sluiscomplexen 4
: Hoogspanningslijnen 5
: Keerschuiven 1
: Overige kunstwerken 1
 
Maximum snelheid: Voor alle schepen 18 km/u
Besluit Nr. UT-99/14 datum 19-07-1999 Bericht aan de scheepvaart nr.054/99
 
SELECTEERKLEUR VOOR ALLE BRUGGEN
 
SELECTEERKLEUR VOOR ALLE HOOGSPANNINGSLIJNEN
 
SELECTEERKLEUR X Y COORDINATEN EN NOORDERBREEDTE OOSTERLENGTE
 
Maximaal toegestane afmetingen: zie bijlage
 
Meld- en uitluisterplicht voor bepaalde categoriën zoals:
Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren §2, Artikel 2, lid 1 - schip dat gevaarlijke stoffen vervoert die worden genoemd in de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen,
- schip en een samenstel met een lengte van meer dan 110 m,
  - hotelschip, bedoeld in artikel 5.2 van de Binnenvaartregeling,
- bijzonder transport als bedoeld in artikel 1.21, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement,
- tankschip,
- schip dat meer dan 20 containers vervoert,
- drijvend voorwerp of drijvende inrichting, waarbij het verplaatsen daarvan klaarblijkelijk geen hinder of gevaar voor de scheepvaart en geen schade aan de kunstwerken kan veroorzaken,
- zeeschip, behoudens de kapitein van een zeeschip dat direct van zee komt en zich reeds overeenkomstig artikel 2 van het Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart en de daarop berustende bepalingen heeft gemeld
  VHF
BLOKGEBIEDEN : SECTOR SCHELLINGWOUDE kmp 00,0 tot 02,6 kan 60
SECTORKANALEN : SECTOR MAARSSEN kmp 28,6 tot 36,5 kan 61
: SECTOR WIJK BIJ DUURSTEDE kmp 59,5 tot 63,5 kan 60
: SECTOR TIEL kmp 71,8 tot 72,5 kan 69
VERKEERSPOSTEN : VERKEERSCENTRALE SCHELLINGWOUDE kmp 00,0 tot 02,6 kan 66
INFORMATIE KANALEN : VERKEERSPOST WIJK BIJ DUURSTEDE kmp 00,0 tot 72,5 kan 66
: VERKEERSPOST TIEL kmp 71,8 tot 72,5 kan 64
 
UURBERICHTEN : DEZE WORDEN EEN KWARTIER NA HET HELE UUR UITGEZONDEN
INCIDENTEN/CALAMITEITEN : OPERATIONEEL NETWERK MEDEWERKER (O.N.M.)
WATERKWALITEIT : NETWERKMANAGEMENT (N.M.) - HANDHAVING
 
HET IS OP HET A.R.K. VERBODEN TE ANKEREN OF TE MEREN, TENZIJ MIDDELS BORDEN IS TOEGESTAAN ( B.P.R. ART. 9.03, LID 1)
Het is verboden breder dan 25 m. af te meren, gerekend vanaf de borden, en langer dan 14 dagen af te meren, tenzij middels verkeerstekens anders is vermeld.
VERKEERSBESLUIT Nr. 10111 RFR van 27 januari 1993
VERKEERSBESLUIT Nr. 10294 RFR van 25 februari 1993 Bericht aan de scheepvaart Editie nr. 45 datum 09-03-1993
 
VERKEERSBESLUIT LIGPLAATS MERWEDEKANAAL NR ANE-008 VAN 7 SEPTEMBER 2001
BELEIDSBESLUIT LIGPLAATSONTHEFFING NR 48758 VAN 29 AUGUSTUS 2018
PER KILOMETER STAAN DE NOORDERBR, OOSTERL, EN DE X Y COORDINATEN