TOEGESTANE AFMETINGEN
Rijnvaartpolitiereglement RPR
Artikel 11.01. - Ten hoogste toegelaten afmetingen van schepen Schema: schema
1. De grootste lengte van een schip mag niet meer bedragen dan 135 m en de grootste breedte mag niet meer bedragen dan 22,80 m. De breedte van een schip mag niet meer bedragen dan:
b. 15 m op het riviergedeelte tussen Pannerden (kmr 867,46) en het Lekkanaal (kmr 949,40).
2. De voor het betreffende riviergedeelte bevoegde autoriteiten mogen met betrekking tot de breedte een vergunning afgeven voor het bevaren van dat gedeelte.
3. Een schip met een lengte van meer dan 110 m mag slechts varen, wanneer zich aan boord een persoon bevindt, die houder is van een radargetuigschrift, dan wel van een ander volgens het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn afgegeven of als gelijkwaardig erkend diploma.
5. Een passagiersschip kan alleen dan benedenstrooms van Emmerich (km 885) varen indien het aan de vereisten van artikel 13.01, tweede lid, onderdeel b, van ES-TRIN voldoet.
Artikel 11.02 -Ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen en gekoppelde samenstellen
1. Een duwstel en een gekoppeld samenstel mogen de in het tweede en derde lid genoemde afmetingen niet overschrijden. Zij mogen slechts met de toegelaten afmetingen varen indien deze zijn vermeld in het certificaat van onderzoek met opgave van de toegelaten formatie en de toegelaten belading voor de van toepassing zijnde vaarrichting.
2. De bevoegde autoriteit kan duwstellen en gekoppelde samenstellen met grotere afmetingen, dan die welke volgens het derde lid zijn toegelaten, met ander wijzen van aandrijving en vermogen en bij andere waterstanden bij wijze van proef voor het te bevaren gedeelte toelaten.
3. Voor de betreffende riviergedeelten zijn in op- en afvaart de volgende afmetingen van toepassing:

  Gedeelte Lengte in m Breedte in m

3.4 a) St. Goar (km 556,00) t/m Gorinchem (km 952,50) 193 22,90
b) in afvaart 153 34,35
bovendien
c) Onderdeel b geldt op het gedeelte:
cc) het Spijksche Veer (kmr 857,40) tot en met Gorinchem (kmr 952,50) alleen bij een waterstand op de peilschaal bij Lobith van 8,50 m en meer, tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij een lagere waterstand uitdrukkelijk heeft toegelaten. Voor zover de duwboot langszijde daarvan vastgemaakte duwbakken meevoert, moeten deze onbeladen zijn.

3.5 Bad Salzig (kmr 564,30) t/m Gorinchem (kmr 952,50) onverminderd de bepalingen van lid 3.4 voor duwstellen:
a) in opvaart (lange formatie) 269,50 22,90
b) in afvaart (brede formatie) 193 34,35
c) In de gevallen van de onderdelen a en b mag een duwstel:
aa) niet meer dan zes duwbakken bevatten. In afvaart mogen ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 1,50 m of meer hebben. Zeeschipbakken mogen slechts langszijde van andere duwbakken vastgemaakt worden meegevoerd; vier zeeschipbakken achter elkaar gelden daarbij als één duwbak;
bb) slechts varen, indien aan de kop van het samenstel een vanuit de stuurstand van de duwboot bedienbare boegbesturingsinstallatie beschikbaar is.
e) Op het riviergedeelte Spijksche Veer (km 857,40) tot en met Gorinchem (km 952,50) mag, tenzij de bevoegde autoriteit de vaart bij andere waterstanden uitdrukkelijk heeft toegelaten, een duwstel bovendien slechts varen
aa) indien de waterstand op de peilschaal bij Lobith tussen 8,50 m en 13,50 m is gelegen;
bb) indien het geen gevaarlijke stoffen vervoert, voor het vervoer waarvan een certificaat van goedkeuring volgens het ADN is vereist;
cc) met een duwboot met een lengte van niet meer dan 40 m, indien bovendien:
aaa) het maximale vermogen van de aandrijving van de duwboot niet groter is dan 4.500 kW;
bbb) in de lange formatie ten minste vier duwbakken een diepgang hebben van 2,50 m of meer. In afvaart in de brede formatie mag op dit gedeelte ook zonder boegbesturingsinstallatie worden gevaren, indien ten minste twee en ten hoogste vier duwbakken een diepgang van 2,50 m of meer hebben en twee daarvan in de as van het duwstel zijn geplaatst.

3.6 a) Pannerden (km 867,46) t/m Lekkanaal (km 949,40) 135 15
  b) voor duwstellen met een lengte van meer dan 110 m en een boegbesturingsinstallatie van voldoende vermogen. Tussen IJsselkop (km 878,60) en Arnhem (km 885,00) is het verboden voorbij te lopen en te ontmoeten. 186,50 11,45
De bevoegde autoriteit kan een grotere lengte toelaten. Voorts bedragen de ten hoogste toegelaten afmetingen van duwstellen varend op het Amsterdam-Rijnkanaal die de Lek bij Wijk bij Duurstede oversteken 200 m (lengte) en 23,00 m (breedte).

3.7  Lekkanaal (km 949,40) t/m Krimpen (km 989,20)
a) korte formatie 116,50 22,90
b) lange formatie 193 11,45
De bevoegde autoriteit kan grotere afmetingen toelaten.

 
Binnenvaartpolitiereglement BPR
Artikel 9.02 - Afmetingen
1.  Een schip of samenstel houdt zich op de bij ministeriële regeling vastgestelde vaarwegen en kunstwerken aan de in die regeling aangegeven grootste lengte, breedte en diepgang.
2. Een schip of samenstel voldoet aan de in het eerste lid gestelde eisen, wanneer deze wordt aangemerkt als bijzonder transport in de zin van artikel 1.21, eerste lid, en daaraan een vergunning is vertrekt op grond van artikel 1.21, tweede lid, waarin de lengte, breedte en diepgang van de vaarwegen en kunstwerken op de door het schip of samenstel af te leggen route in aanmerking zijn genomen.
3. De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Deze kan onder beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden.
 
Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren
Bijlage 3 - Toegestane afmetingen van een schip of een samenstel op de vaarwegen, als bedoeld in artikel 9.02, eerste lid, Binnenvaartpolitiereglement
Vaarweg Lengte in m   Breedte in m   Diepgang in m
Amsterdam-Rijnkanaal: 200 23,50 41
1. Irenesluizen
a) Westkolk 200 17,70 3,501
b) Oostkolk 200 23,50 41
2. Marijkesluizen:
a) Hoogwaterkering Ravenswaaij 200 23,50 4
b) Westkolk en Oostkolk 200 17,70 4
3. Bernhardsluizen:
a) Westkolk 200 17,70 4
b) Oostkolk 200 23,50 4
Lekkanaal:
a) ≤ 116,50 m 116,50 22,90 42
b) > 116,50 m en ≤ 135 m 135 22,80 42
c) > 135 m 193 11,45 42
1. Beatrixsluizen:
a) Westkolk en Middenkolk 193 17,70 3,502
b) Oostkolk:
i. ≤ 116,50 m 116,50 22,90 42
ii. > 116,50 m en ≤ 135 m 135 22,80 42
iii. > 135 m 193 11,45 42
Merwedekanaal:
1. tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Spinozabrug 110 11,50 2,801
2. tussen Spinozabrug en Liesboschbrug: 38 7 2,401
a) Muntsluis 38 7 2,401
3. tussen Liesboschbrug en Amsterdam-Rijnkanaal 110 11,50 2,801
a) Noordersluis:
i. Westkolk 50 6,60 2,201
ii. Oostkolk 110 11,50 2,801
4. tussen de Zuidersluis en de Koninginnensluis: 110 11,50 2,803
a) Zuidersluis 110 11,50 2,801
b) Koninginnensluis 110 11,50 2,803
Hollandsche IJssel:
2. van km 0 tot km 1,10 39,00 5,45 2,504
1 Bij een waterstand van NAP -0,60 m op het Amsterdam-Rijnkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP -0,60 m.
2 Bij een waterstand van NAP -0,60 m op het Lekkanaal of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP -0,60 m.
3 Bij een waterstand van NAP +1,35 m of hoger of zoveel minder als de waterstand op de Lek bij de Koninginnensluis is.
4 Bij een waterstand t.o.v. NAP, of zoveel hoger of zoveel minder dan de waterstand t.o.v. NAP.